Sprzedawca świadczy usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszym Regulaminem:

 1.SPRZEDAŻ

 1.1 Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu funkcjonalności platformy Partner.Vision

 1.2 Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów bez wad.

 1.3 Wydanie towarów następuje w terminie podanym w karcie towaru.

 1.4 Wydanie odbywa się za pośrednictwem przewoźnika, pod adres podany przez Klienta, następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty

 1.5 Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Konsumenta z chwilą ich wydania Konsumentowi.

1.6 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

1.7 Cennik dostawy

1.7.1 Kraj dostawy: Polska

Paczka w Ruchu 6,99zł

Paczkomaty InPost 11,99zł

Kurier InPost 14,99zł

 2.PŁATNOŚCI

 

 

2.1 Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cen opublikowanych w kartach towarów w chwili ich zamówienia lub na podstawie cen zaproponowanych przez Klienta w ramach licytacji.

2.2 Ceny są wyrażone w polskich złotych, w kwotach brutto, nie zawierają kosztów dostarczenia.

2.3 Koszty dostarczenia ponosi Klient.

2.4 Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla stron i zawiera cenę towarów, podatek i koszty pochodne, w szczególności dostarczenia.

2.5 Dostępne metody płatności:

 2.5.1 przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy:

 48 1140 2004 0000 3402 7915 3081

 2.5.2 Płatność online za pomocą platformy Przelewy24

 2.5.3 Płatność przy przy pomocy karty płatniczej Visa, Mastercard lub American Express

 2.5.4 Płatność przy odbiorze

2.6 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

2.7 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 3.REKLAMACJE I GWARANCJE

 3.1 Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail.

 3.2 W reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację.

 3.3 Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady towarów.

 3.4 Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.

 3.5 Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 3.6 Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany

przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych
kosztów.

 3.7 Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar
był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia
wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3.8 Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.

 3.9 Obniżona cena (pkt 3.7), powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do

wartości towaru bez wady.

 3.10 Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 3.11 Sprzedawca informuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem środka komunikacji wykorzystanego przez Klienta lub w

innej formie, zgodnie z wolą Klienta.

 3.12 Rękojmia zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

 3.13 Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

3.14 Kontakt reklamacyjny: Biuro Obsługi Klienta Vision Independent Partner ul. Dolnobrzeska 46F/LU2 54-072 Wrocław. Telefon 669701701, E-mail support@partner.vision

 

4.1 Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży.

 

 4.2 Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są towary:

 4.2.1 nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4.2.2 ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,

 

4.2.3 dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

4.2.4 które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

4.2.5 będące nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

4.2.6 będące dziennikami, periodykami lub czasopismami, z wyłączeniem prenumerat.

 

4.3 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie
towaru.

 

4.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.5 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

4.6 Odstępując od umowy, Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza
znajduje się tu: http://docdro.id/IeiIiEd.

 

4.7 Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić towar
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.

 

4.8 Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

4.9 Informujemy, że Konsumenci będą musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

4.10 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

4.11 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

4.12 W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca
przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

5. POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE

 

5.1 Konsument może skorzystać m. in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

5.1.1 wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej,

 5.1.2 wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

 

 5.1.3 pomoc powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

 

5.1.4        skarga        za         pośrednictwem        unijnej        platformy         internetowej        ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5.2 Informacje o procedurze i zasadach dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się w
siedzibach oraz na stronach internetowych wymienionych podmiotów (pkt 5.1).

 

 6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 6.1 Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 6.2 Osobom, których dane zostały zebrane przez Sprzedawcę, przysługują w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich

oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

 

6.3 Regulamin nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw Konsumentów, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku
niezgodności Regulaminu z tymi przepisami znajdują one zastosowanie.

 

6.4 W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, zamiast tych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby
zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 7.DEFINICJE

 

7.1 Klient – osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w
przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi.

 

7.2 Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą lub zawodową.

 7.3 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez VISION INDEPENDENT PARTNER TOMASZ FATYGA, ul. Dolnobrzeska 46F/LU2 54-072 Wrocław przedsiębiorca zarejestrowany w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem NIP 9112008997 oraz REGON 022454920, za pośrednictwem platformy viptechnology.pl

 7.4 Regulamin- niniejsze warunki umowne.